Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Mindful bij Elise

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen, workshops, stiltedagen, cursussen en bijscholingen die Mindful bij Elise verzorgt. Alle trainingen, workshops, stiltedagen, cursussen en bijscholingen zullen hierna training(en) worden genoemd.

Aanmelding  
Aanmelding voor een training vindt plaats door het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen en te verzenden. Uw inschrijving is definitief wanneer u een e-mail ter bevestiging van Mindful bij Elise ontvangen heeft dat u bent ingeschreven voor de betreffende training.

Betalingsvoorwaarden
De betaling van de training kunt u voldoen wanneer u een factuur van ons heeft ontvangen. De factuur wordt in de regel binnen een week na de inschrijving per e-mail aan u toe gezonden, tenzij u heeft aangegeven een factuur per post te willen ontvangen. De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te zijn. Indien u de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, behouden wij het recht uw gereserveerde plaats aan een andere geïnteresseerde af te staan. Uw betalingsverplichting blijft ook dan van kracht.  Wanneer u wenst dat op de factuur een andere naam en/of adres komt te staan dan bij ons bekend is (bijvoorbeeld van uw werkgever), vernemen wij dit graag zo snel mogelijk van u.

Annulering
In geval u uw inschrijving voor een training wilt annuleren, dient u rekening te houden met de volgende annuleringskosten: De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum. In deze periode zijn geen annuleringskosten van toepassing. Wanneer de training binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt u ermee in dat u afziet van de bedenktijd.  Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de training zijn geen kosten verschuldigd. Bij annulering tussen drie en vier weken vóór aanvang van de training wordt € 25,- administratiekosten aan u in rekening gebracht. Bij annulering binnen drie weken voor aanvang van de training bent u het gehele bedrag verschuldigd. Annulering dient schriftelijk te geschieden per mail hallo@mindfulbijelise.nl of per post Mindful bij Elise, Kruisspin 54, 7559 EM Hengelo. Indien degene die annuleert zelf voor een vervanger zorgt, zijn geen extra kosten verschuldigd. Gemiste bijeenkomsten kunnen niet ingehaald worden vanwege het karakter van de trainingen. In geval van genoodzaakte afwezigheid van de deelnemer door ongewenste onvoorziene omstandigheden, zal in gezamenlijk overleg getracht worden tot een passende oplossing te komen. Bij onvoldoende inschrijvingen voor een training, behoudt Mindful bij Elise zich het recht voor om de training te verplaatsen naar een later tijdstip of de training te annuleren. In geval van volledige annulering, zullen reeds betaalde bedragen binnen vijf werkdagen teruggestort worden.

Vertrouwelijkheid
Alle persoonlijke informatie die door deelnemers van de trainingen aan Mindful bij Elise worden verstrekt, is vertrouwelijk en wordt als zodanig door Mindful bij Elise behandeld. Mindful bij Elise zal nooit aan haar mondeling of schriftelijk toevertrouwde gegevens van de deelnemers delen met derden, tenzij daar nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor is gegeven door de deelnemer.

Auteursrecht en eigendom
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangegeven, komt het auteursrecht op de training en bijbehorende materialen toe aan degene bij wie het intellectuele eigendom ligt binnen Mindful bij Elise. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van deze persoon mogen lesmaterialen niet worden verveelvoudigd of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking worden gesteld of ten behoeve van derden worden gebruikt. Lesmaterialen die tijdens de training worden uitgereikt, zijn eigendom van de deelnemer.

Klachten
Alle geschillen worden beslecht langs minnelijke weg volgens de KLACHTENPROCEDURE van Mindful bij Elise. Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt de klachtenregeling van kracht. Deze is te vinden op de website van de beroepsvereniging voor Mindfulnesstrainers, VMBN.

Aansprakelijkheid
Mindful bij Elise heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Mindful bij Elise kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen